31 khóa học tại Fontys University of Applied Sciences

netherlands

685

3

Bachelor in Dance (Theatre Dance and Choreography)

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€10,140.00 (276,670,148 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Academy for Circus and Performance Art (ACaPA)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 48 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€9,830.00 (268,211,791 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Communication - International Communication Management

53 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 48 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€7,680.00 (209,548,988 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in International Lifestyle Studies

20 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 48 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€7,680.00 (209,548,988 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Business Administration in International Business

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 48 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€7,680.00 (209,548,988 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Business Administration in Marketing Management - Digital Business Concepts

27 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 48 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€7,680.00 (209,548,988 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Music in Academy of Music and Performing Arts

36 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 48 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€9,830.00 (268,211,791 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science in Automotive Engineering

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 48 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€9,830.00 (268,211,791 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science in Electrical and Electronic Engineering

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 48 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€9,830.00 (268,211,791 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science in Industrial Design Engineering

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 48 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€9,830.00 (268,211,791 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science in Industrial Engineering and Management

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 48 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€7,680.00 (209,548,988 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science in Information and Communication Technology and Business

32 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 48 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€9,830.00 (268,211,791 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH