12 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại Utrecht University

netherlands

3396

8

XẾP HẠNG THE TIMES 74

BA/BSc in Liberal Arts and Sciences (University College Roosevelt)

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

€8,646.00 (222,561,894 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BA/BSc in Liberal Arts and Sciences (University College Utrecht)

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

€9,000.00 (231,674,422 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BSc in Economics and Business Economics

36 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

€9,100.00 (234,248,582 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

LLM/MSc in Law and Economics

26 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

€15,167.00 (390,422,884 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Banking and Finance

44 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

€15,167.00 (390,422,884 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Business Development and Entrepreneurship

18 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

€15,167.00 (390,422,884 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Economic Policy

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

€15,167.00 (390,422,884 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Financial Management

31 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

€15,167.00 (390,422,884 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in International Management

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

€15,167.00 (390,422,884 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Multidisciplinary Economics

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

€15,167.00 (390,422,884 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Science and Business Management

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

€18,201.00 (468,522,905 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Sustainable Business and Innovation

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

€18,201.00 (468,522,905 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH