14 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại University of Twente

netherlands

2216

11

XẾP HẠNG THE TIMES 184

BSc in Applied Mathematics

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2019, 1 Tháng Chín 2020, 1 Tháng Chín 2021

€10,500.00 (270,286,825 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BSc in Communication Science

90 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2019, 1 Tháng Chín 2020, 1 Tháng Chín 2021

€9,000.00 (231,674,422 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Applied Mathematics

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2019, 1 Tháng Hai 2020, 1 Tháng Chín 2020, 1 Tháng Hai 2021, 1 Tháng Chín 2021

€15,750.00 (405,430,238 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Applied Physics

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2019, 1 Tháng Hai 2020, 1 Tháng Chín 2020, 1 Tháng Hai 2021, 1 Tháng Chín 2021

€15,750.00 (405,430,238 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Educational Science and Technology

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2019, 1 Tháng Hai 2020, 1 Tháng Chín 2020, 1 Tháng Hai 2021, 1 Tháng Chín 2021

€12,000.00 (308,899,229 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Environmental and Energy Management

25 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2019, 1 Tháng Chín 2020, 1 Tháng Chín 2021

€12,000.00 (308,899,229 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Geo-information Science and Earth Observation

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Tám 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2020

€26,775.00 (689,231,404 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Internet Science and Technology

12 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2019, 1 Tháng Hai 2020, 1 Tháng Chín 2020, 1 Tháng Hai 2021, 1 Tháng Chín 2021

€15,750.00 (405,430,238 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Methodology and Statistics for Behavioural, Biomedical and Social Sciences (Research)

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2019, 1 Tháng Chín 2020, 1 Tháng Chín 2021

€15,750.00 (405,430,238 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Philosophy of Science, Technology and Society

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2019, 1 Tháng Chín 2020, 1 Tháng Chín 2021

€12,000.00 (308,899,229 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Sustainable Energy Technology

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2019, 1 Tháng Hai 2020, 1 Tháng Chín 2020, 1 Tháng Hai 2021, 1 Tháng Chín 2021

€15,750.00 (405,430,238 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Pre-Master’s Programme in Educational Science and Technology

1 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 1 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019, Tháng Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH