196 khóa học tại University of Groningen

netherlands

10961

40

XẾP HẠNG THE TIMES 73

BA in American Studies

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

1 May 2021

€9,500.00 (249,426,583 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BA in Art History

63 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

1 May 2021

€9,500.00 (249,426,583 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BA in Arts, Culture and Media - Film

223 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

1 May 2021

€9,500.00 (249,426,583 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BA in Arts, Culture and Media - Music Studies

162 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

1 May 2021

€9,500.00 (249,426,583 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BA in Arts, Culture and Media - Theatre and Performance Studies

58 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

1 May 2021

€9,500.00 (249,426,583 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BA in Communication and Information Studies

149 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

1 May 2021

€9,500.00 (249,426,583 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BA in English Language and Culture

34 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

1 May 2021

€9,500.00 (249,426,583 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BA in European Languages and Cultures

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

1 May 2021

€9,500.00 (249,426,583 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BA in History

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

1 May 2021

€9,500.00 (249,426,583 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BA in International Relations and International Organization

141 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

15 January 2021

€9,500.00 (249,426,583 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BA in Media Studies

164 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

1 May 2021

€9,500.00 (249,426,583 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BA in Minorities and Multilingualism

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

1 May 2021

€9,500.00 (249,426,583 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH