196 khóa học tại University of Groningen

netherlands

3155

11

XẾP HẠNG THE TIMES 80

BA in American Studies

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2021

€9,500.00 (266,297,940 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Art History

29 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2021

€9,500.00 (266,297,940 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Arts, Culture and Media - Film

107 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2021

€9,500.00 (266,297,940 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Arts, Culture and Media - Music Studies

85 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2021

€9,500.00 (266,297,940 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Arts, Culture and Media - Theatre and Performance Studies

33 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2021

€9,500.00 (266,297,940 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Communication and Information Studies

138 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2021

€9,500.00 (266,297,940 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in English Language and Culture

21 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2021

€9,500.00 (266,297,940 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in European Languages and Cultures

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2021

€9,500.00 (266,297,940 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in History

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

1 June 2021

€9,500.00 (266,297,940 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in International Relations and International Organization

94 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2022

€9,500.00 (266,297,940 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Media Studies

89 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2021

€9,500.00 (266,297,940 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Minorities and Multilingualism

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2021

€9,500.00 (266,297,940 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH