196 khóa học tại University of Groningen

netherlands

3360

8

XẾP HẠNG THE TIMES 80

BA in American Studies

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2022

€9,500.00 (237,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Art History

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2022

€9,500.00 (237,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Arts, Culture and Media - Film

58 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2022

€9,500.00 (237,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Arts, Culture and Media - Music Studies

40 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2022

€9,500.00 (237,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Arts, Culture and Media - Theatre and Performance Studies

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2022

€9,500.00 (237,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Communication and Information Studies

71 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2022

€9,500.00 (237,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in English Language and Culture

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2022

€9,500.00 (237,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in European Languages and Cultures

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2022

€9,500.00 (237,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in History

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2022

€9,500.00 (237,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in International Relations and International Organization

62 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2022

€9,500.00 (237,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Media Studies

25 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2022

€9,500.00 (237,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Minorities and Multilingualism

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2022

€9,500.00 (237,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH