15 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại University of Amsterdam

netherlands

9022

19

XẾP HẠNG THE TIMES 62

Master of Arts (MA) in Archaeology (Research) - Heritage, Memory and Archaeology

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 ECTS, 24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€13,310.00 (362,978,642 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts (MA) in Archaeology - Landscape and Heritage

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 ECTS, 12 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€13,310.00 (362,978,642 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts (MA) in Arts and Culture - International Dramaturgy

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 90 ECTS, 18 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€13,310.00 (362,978,642 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts (MA) in Arts and Culture - Music Studies

29 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 ECTS, 12 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€13,310.00 (362,978,642 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts (MA) in Arts and Culture - Theatre Studies

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 ECTS, 12 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€13,310.00 (362,978,642 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts (MA) in Conservation and Restoration of Cultural Heritage

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 ECTS, 24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€16,335.00 (445,473,788 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts (MA) in Heritage Studies - Archival and Information Studies

9 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - REGULAR (60 ECTS, 12 MONTHS); DUAL MASTER'S (90 ECTS, 18 MONTHS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€13,310.00 (362,978,642 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts (MA) in Heritage Studies - Curating Art and Cultures

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 ECTS, 24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€13,310.00 (362,978,642 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts (MA) in Heritage Studies - Heritage and Memory Studies

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 90 ECTS, 18 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€13,310.00 (362,978,642 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts (MA) in Museum Studies (Heritage Studies)

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 90 ECTS, 18 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€13,310.00 (362,978,642 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science (MSc) in Communication Science - Entertainment Communication

48 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 ECTS, 12 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€16,335.00 (445,473,788 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Research MA in Arts and Culture - Art Studies

38 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 ECTS, 24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€13,310.00 (362,978,642 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH