30 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại University of Amsterdam

netherlands

10580

26

XẾP HẠNG THE TIMES 62

BSc in Communication Science

186 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 180 ECTS, 36 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€9,300.00 (241,095,194 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Executive Master of Science (MSc) in International Finance - Finance and Technology

58 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 65 ECTS, 12 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€26,900.00 (697,361,367 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science (MSc) in Actuarial Science and Mathematical Finance

54 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 ECTS, 12 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€14,950.00 (387,567,005 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science (MSc) in Biomedical Sciences - Medical Biology

96 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 ECTS, 24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€15,400.00 (399,232,902 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science (MSc) in Biomedical Sciences - Neurobiology

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 ECTS, 24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€15,400.00 (399,232,902 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science (MSc) in Chemistry - Analytical Sciences

32 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 ECTS, 24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€15,400.00 (399,232,902 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science (MSc) in Chemistry - Molecular Sciences

15 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 ECTS, 24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€15,400.00 (399,232,902 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science (MSc) in Chemistry - Science for Energy and Sustainability

20 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 ECTS, 24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€15,400.00 (399,232,902 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science (MSc) in Computational Science (Joint Degree UvA/VU)

21 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 ECTS, 24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€15,400.00 (399,232,902 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science (MSc) in Cultural and Social Anthropology - Applied Anthropology

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 ECTS, 12 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€16,335.00 (423,472,042 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science (MSc) in Earth Sciences - Environmental Management

47 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 ECTS, 24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€15,400.00 (399,232,902 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science (MSc) in Earth Sciences - Geo-Ecological Dynamics

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 ECTS, 24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€15,400.00 (399,232,902 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH