30 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại University of Amsterdam

11152

52

XẾP HẠNG THE TIMES 62

BSc in Communication Science

135 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 180 ECTS, 36 MONTHS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€9,300.00 (243,904,541 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Executive Master of Science (MSc) in International Finance - Finance and Technology

18 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 65 ECTS, 12 MONTHS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€26,900.00 (705,487,327 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Actuarial Science and Mathematical Finance

29 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 60 ECTS, 12 MONTHS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€14,950.00 (392,083,106 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Biomedical Sciences - Medical Biology

56 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 120 ECTS, 24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€15,400.00 (403,884,938 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Biomedical Sciences - Neurobiology

4 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 120 ECTS, 24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€15,400.00 (403,884,938 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Chemistry - Analytical Sciences

24 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 120 ECTS, 24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019, Tháng Hai 2020

€15,400.00 (403,884,938 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Chemistry - Molecular Sciences

9 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 120 ECTS, 24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019, Tháng Hai 2020

€15,400.00 (403,884,938 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Chemistry - Science for Energy and Sustainability

17 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 120 ECTS, 24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019, Tháng Hai 2020

€15,400.00 (403,884,938 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Computational Science (Joint Degree UvA/VU)

13 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 120 ECTS, 24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€15,400.00 (403,884,938 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Cultural and Social Anthropology - Applied Anthropology

Cao học

Toàn thời gian - 60 ECTS, 12 MONTHS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€16,335.00 (428,406,524 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Earth Sciences - Environmental Management

45 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 120 ECTS, 24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019, Tháng Hai 2020

€15,400.00 (403,884,938 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Earth Sciences - Geo-Ecological Dynamics

Cao học

Toàn thời gian - 120 ECTS, 24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019, Tháng Hai 2020

€15,400.00 (403,884,938 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH