11 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại Tilburg University

netherlands

4001

15

XẾP HẠNG THE TIMES 201

BSc Cognitive Science and Artificial Intelligence

249 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

€8,800.00 (239,985,879 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Communication and Information Sciences

19 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

€14,600.00 (398,158,390 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Data Science and Entrepreneurship (joint degree)

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

€16,200.00 (441,792,186 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Data Science and Society

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

€16,200.00 (441,792,186 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Economics: Data Science

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

€14,600.00 (398,158,390 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Information Management

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

€14,600.00 (398,158,390 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Information Technology for Enterprise Management (ITEM)

11 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021

€14,600.00 (398,158,390 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

International Master in Management of IT (IMMIT)

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

€14,600.00 (398,158,390 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Joint BSc in Data Science

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

€11,200.00 (305,436,573 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Marketing Analytics

30 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

€14,600.00 (398,158,390 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Research Master in Business: Management - Information and Supply Chain track

11 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

€14,600.00 (398,158,390 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH