11 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại Tilburg University

netherlands

4607

14

XẾP HẠNG THE TIMES 201

BSc in Cognitive Science and Artificial Intelligence

174 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

€8,700.00 (222,789,786 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Master in Management of IT (IMMIT)

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

€14,600.00 (373,877,112 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Joint Master of Science (MSc) in Data Science and Entrepreneurship

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

€16,000.00 (409,728,342 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Data Science and Society

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020

€16,000.00 (409,728,342 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Information Management

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020

€14,600.00 (373,877,112 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Communication and Information Sciences - Business Communication and Digital Media

67 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020

€11,100.00 (284,249,038 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Communication and Information Sciences - New Media Design

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020

€11,100.00 (284,249,038 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Economics - Data Science

9 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020

€14,600.00 (373,877,112 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Information Technology for Enterprise Management

12 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020

€14,600.00 (373,877,112 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

MSc in Marketing Analytics

20 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020

€14,600.00 (373,877,112 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Research Master in Business: Management - Information and Supply Chain track

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

€14,600.00 (373,877,112 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH