9 khóa học Kế toán tại Tilburg University

netherlands

4747

13

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Master of Laws (LLM) in International Business Tax Law

13 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

€14,600.00 (373,942,227 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Accountancy

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

€14,600.00 (373,942,227 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Finance - Chartered Financial Analyst (CFA) Track

22 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

€14,600.00 (373,942,227 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Finance - Pensions, Aging and Retirement (Netspar) Track

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

€14,600.00 (373,942,227 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in International Business Tax Economics

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

€14,600.00 (373,942,227 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Quantitative Finance and Actuarial Science - Pensions, Aging and Retir ...

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

€14,600.00 (373,942,227 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Research Master of Science (MSc) in Business - Accounting

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

€14,600.00 (373,942,227 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Research Master of Science (MSc) in Business - Finance

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

€14,600.00 (373,942,227 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Research Master of Science (MSc) in Business - Tax Economics

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

€14,600.00 (373,942,227 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH