7 khóa học Kế toán tại Tilburg University

netherlands

4360

16

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Accountancy

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

€14,600.00 (378,493,530 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Finance: CFA

30 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

€14,600.00 (378,493,530 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Business Tax Economics

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

€14,600.00 (378,493,530 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Business Tax Law (LLM)

21 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

€14,600.00 (378,493,530 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Quantitative Finance and Actuarial Science

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

€14,600.00 (378,493,530 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Research Master in Business: Accounting track

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

€14,600.00 (378,493,530 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Research Master in Business: Finance track

11 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

€14,600.00 (378,493,530 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH