35 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại Tilburg University

netherlands

4346

12

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Bachelor of Science (BSc) in Econometrics and Operations Research

25 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2019

€8,700.00 (227,116,047 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (BSc) in Economics

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2019

€8,700.00 (227,116,047 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (BSc) in Global Management of Social Issues

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2019

€8,700.00 (227,116,047 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (BSc) in Human Resource Studies: People Management

35 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019

€8,700.00 (227,116,047 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (BSc) in International Business Administration

23 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2019

€8,700.00 (227,116,047 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Master in Management of IT (IMMIT)

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019

€14,600.00 (381,137,275 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Joint Master of Science (MSc) in Data Science and Entrepreneurship

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019

€16,000.00 (417,684,685 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Laws (LLM) in International and European Law - European Law and Global Risk

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019

€14,600.00 (381,137,275 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Laws (LLM) in International Business Law

18 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019

€14,600.00 (381,137,275 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Laws (LLM) in International Business Tax Law

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019

€14,600.00 (381,137,275 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Laws (LLM) in Labour Law and Employment Relations

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019

€14,600.00 (381,137,275 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Accountancy

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019

€14,600.00 (381,137,275 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH