28 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại Tilburg University

netherlands

4349

12

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Bachelor of Arts (BA) in Online Culture: Art, Media and Society

117 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2019

€5,200.00 (135,747,523 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (BSc) in Human Resource Studies: People Management

35 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019

€8,700.00 (227,116,047 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (BSc) in Psychology

41 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2019

€8,700.00 (227,116,047 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BSc in Cognitive Science and Artificial Intelligence

109 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2019

€8,700.00 (227,116,047 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Accountancy

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019

€14,600.00 (381,137,275 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Business Analytics and Operations Research

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019

€14,600.00 (381,137,275 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Communication and Information Sciences - Cognitive Science and Artific ...

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019

€11,100.00 (289,768,750 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Communication and Information Sciences - Communication and Cognition

9 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019

€11,100.00 (289,768,750 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Data Science and Society

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019

€16,000.00 (417,684,685 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Econometrics and Mathematical Economics

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019

€14,600.00 (381,137,275 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Econometrics and Mathematical Economics: Pensions, Aging and Retiremen ...

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019

€14,600.00 (381,137,275 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Economics - Data Science

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019

€14,600.00 (381,137,275 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH