28 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại Tilburg University

netherlands

4743

14

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Bachelor of Arts (BA) in Online Culture: Art, Media and Society

146 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2020

€5,200.00 (133,856,332 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (BSc) in Human Resource Studies: People Management

57 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019

€8,700.00 (223,951,941 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (BSc) in Psychology

54 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2020

€8,700.00 (223,951,941 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BSc in Cognitive Science and Artificial Intelligence

144 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2020

€8,700.00 (223,951,941 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Accountancy

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019

€14,600.00 (375,827,395 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Business Analytics and Operations Research

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019

€14,600.00 (375,827,395 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Communication and Information Sciences - Cognitive Science and Artific ...

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019

€11,100.00 (285,731,787 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Communication and Information Sciences - Communication and Cognition

13 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019

€11,100.00 (285,731,787 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Data Science and Society

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019

€16,000.00 (411,865,638 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Econometrics and Mathematical Economics

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019

€14,600.00 (375,827,395 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Econometrics and Mathematical Economics: Pensions, Aging and Retiremen ...

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019

€14,600.00 (375,827,395 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Economics - Data Science

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019

€14,600.00 (375,827,395 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH