64 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại Radboud University

13283

70

XẾP HẠNG THE TIMES 123

Bachelor of Arts (BA) in Comparative European History

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€8,342.00 (218,779,750 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (BSc) in Biology

80 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€11,471.00 (300,841,827 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (BSc) in Chemistry

120 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€11,471.00 (300,841,827 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (BSc) in Computing Science

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€11,471.00 (300,841,827 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (BSc) in Molecular Life Sciences

25 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€11,471.00 (300,841,827 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts (MA) in Linguistics and Communication Sciences (Research)

50 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€9,124.00 (239,288,713 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Anthropology and Development Studies

13 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€11,471.00 (300,841,827 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Artificial Intelligence - Specialization in Cognitive Computing

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€12,645.00 (331,631,496 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Artificial Intelligence - Specialization in Intelligent Technology

53 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€12,645.00 (331,631,496 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Behavioural Science (Research)

68 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€9,124.00 (239,288,713 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Biology - Double Degree in Transnational Ecosystem-based Water Management

30 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€6,323.00 (165,828,861 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Biology - Specialisation in Adaptive Organisms

2 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€12,645.00 (331,631,496 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH