49 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại Radboud University

netherlands

6429

20

XẾP HẠNG THE TIMES 128

Bachelor of Science (BSc) in Biology

68 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

€11,471.00 (291,527,286 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (BSc) in Chemistry

67 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

€11,471.00 (291,527,286 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (BSc) in Computing Science

39 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

€11,471.00 (291,527,286 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (BSc) in Molecular Life Sciences

22 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

€11,471.00 (291,527,286 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts (MA) in Linguistics and Communication Sciences (Research)

40 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

1 June 2020

€9,124.00 (231,879,955 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Philosophy - Specialisation in Philosophy and Science

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Hai 2021

Hạn nộp đơn

1 November 2020

€11,471.00 (291,527,286 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science (MSc) in Anthropology and Development Studies

12 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

1 June 2020

€11,471.00 (291,527,286 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science (MSc) in Artificial Intelligence - Specialization in Cognitive Computing

9 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

1 June 2020

€12,645.00 (321,363,659 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science (MSc) in Artificial Intelligence - Specialization in Intelligent Technology

49 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

1 June 2020

€12,645.00 (321,363,659 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science (MSc) in Behavioural Science (Research)

45 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

1 June 2020

€9,124.00 (231,879,955 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science (MSc) in Biology - Specialisation in Adaptive Organisms

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

1 June 2020

€12,645.00 (321,363,659 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science (MSc) in Biology - Specialisation in Conservation and Restoration Ecology

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

1 June 2020

€12,645.00 (321,363,659 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH