64 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại Radboud University

netherlands

13015

68

XẾP HẠNG THE TIMES 123

Bachelor of Arts (BA) in Comparative European History

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€8,342.00 (219,728,974 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (BSc) in Biology

85 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€11,471.00 (302,147,094 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (BSc) in Chemistry

113 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€11,471.00 (302,147,094 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (BSc) in Computing Science

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€11,471.00 (302,147,094 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (BSc) in Molecular Life Sciences

27 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€11,471.00 (302,147,094 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts (MA) in Linguistics and Communication Sciences (Research)

52 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€9,124.00 (240,326,919 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Anthropology and Development Studies

13 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€11,471.00 (302,147,094 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Artificial Intelligence - Specialization in Cognitive Computing

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€12,645.00 (333,070,352 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Artificial Intelligence - Specialization in Intelligent Technology

55 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€12,645.00 (333,070,352 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Behavioural Science (Research)

68 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€9,124.00 (240,326,919 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Biology - Double Degree in Transnational Ecosystem-based Water Management

29 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€6,323.00 (166,548,346 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Biology - Specialisation in Adaptive Organisms

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€12,645.00 (333,070,352 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH