64 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại Radboud University

netherlands

11260

42

XẾP HẠNG THE TIMES 123

Bachelor of Arts (BA) in Comparative European History

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€8,342.00 (214,736,447 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (BSc) in Biology

92 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€11,471.00 (295,281,921 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (BSc) in Chemistry

88 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€11,471.00 (295,281,921 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (BSc) in Computing Science

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€11,471.00 (295,281,921 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (BSc) in Molecular Life Sciences

28 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€11,471.00 (295,281,921 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts (MA) in Linguistics and Communication Sciences (Research)

56 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€9,124.00 (234,866,380 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Anthropology and Development Studies

15 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€11,471.00 (295,281,921 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Artificial Intelligence - Specialization in Cognitive Computing

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€12,645.00 (325,502,562 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Artificial Intelligence - Specialization in Intelligent Technology

59 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€12,645.00 (325,502,562 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Behavioural Science (Research)

59 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€9,124.00 (234,866,380 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Biology - Double Degree in Transnational Ecosystem-based Water Management

27 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€6,323.00 (162,764,152 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Biology - Specialisation in Adaptive Organisms

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€12,645.00 (325,502,562 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH