39 khóa học Kinh doanh & Quản lý bậc cao học tại Erasmus University Rotterdam

netherlands

9602

36

XẾP HẠNG THE TIMES 69

Accounting and Auditing - MSc

106 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 YEAR; 60 ECTS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€15,000.00 (384,240,594 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accounting and Control - MSc

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 ECTS; 1 YEAR

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€15,000.00 (384,240,594 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accounting and Finance - MSc

13 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 ECTS; 1 YEAR

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€15,000.00 (384,240,594 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accounting and Financial Management - MSc

30 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 ECTS; 1 YEAR

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€18,000.00 (461,088,713 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business Analytics and Quantitative Marketing - MSc

32 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 ECTS; 1 YEAR

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€15,000.00 (384,240,594 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business and Management - MSc

14 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 ECTS; 2 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€18,000.00 (461,088,713 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business Information Management - MSc

22 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 ECTS; 1 YEAR

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€18,000.00 (461,088,713 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Cultural Economics and Entrepreneurship - MA

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 ECTS; 1 YEAR

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€11,200.00 (286,899,644 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Data Science and Marketing Analytics - MSc

21 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 ECTS; 1 YEAR

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€15,000.00 (384,240,594 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Management

5 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 40

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Arbitration and Business Law - LLM

27 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 ECTS; 1 YEAR

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€11,900.00 (304,830,871 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International MBA - Master of Business Administration

88 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 1 YEAR; 72 ECTS

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020

€52,000.00 (1,332,034,059 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH