42 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại Erasmus University Rotterdam

netherlands

7696

26

XẾP HẠNG THE TIMES 70

Accounting and Auditing - MSc

76 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 YEAR; 60 ECTS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

€14,700.00 (383,747,804 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accounting and Control - MSc

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 ECTS; 1 YEAR

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

€14,700.00 (383,747,804 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accounting and Finance - MSc

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 ECTS; 1 YEAR

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

€14,700.00 (383,747,804 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accounting and Financial Management - MSc

17 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 ECTS; 1 YEAR

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

€17,500.00 (456,842,624 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business Analytics and Quantitative Marketing - MSc

23 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 ECTS; 1 YEAR

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

€14,700.00 (383,747,804 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business and Management - MSc

11 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 ECTS; 2 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

€17,500.00 (456,842,624 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business Information Management - MSc

12 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 ECTS; 1 YEAR

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

€17,500.00 (456,842,624 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Cultural Economics and Entrepreneurship - MA

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 ECTS; 1 YEAR

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

€10,900.00 (284,547,692 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Data Science and Marketing Analytics - MSc

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 ECTS; 1 YEAR

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

€14,700.00 (383,747,804 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Management

5 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 40

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Bachelor in Economics and Business Economics - BSc

37 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 180 ECTS; 3 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

€9,000.00 (234,947,635 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Business Administration - BSc

33 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS; 180 ECTS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

€9,000.00 (234,947,635 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH