42 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại Erasmus University Rotterdam

netherlands

9029

29

XẾP HẠNG THE TIMES 70

Accounting and Auditing - MSc

89 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 YEAR; 60 ECTS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€15,000.00 (386,124,036 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accounting and Control - MSc

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 ECTS; 1 YEAR

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€15,000.00 (386,124,036 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accounting and Finance - MSc

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 ECTS; 1 YEAR

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€15,000.00 (386,124,036 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accounting and Financial Management - MSc

22 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 ECTS; 1 YEAR

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€18,000.00 (463,348,843 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business Analytics and Quantitative Marketing - MSc

27 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 ECTS; 1 YEAR

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€15,000.00 (386,124,036 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business and Management - MSc

12 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 ECTS; 2 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€18,000.00 (463,348,843 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business Information Management - MSc

14 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 ECTS; 1 YEAR

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€18,000.00 (463,348,843 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Cultural Economics and Entrepreneurship - MA

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 ECTS; 1 YEAR

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€11,200.00 (288,305,947 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Data Science and Marketing Analytics - MSc

11 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 ECTS; 1 YEAR

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€15,000.00 (386,124,036 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Management

5 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 40

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Arbitration and Business Law - LLM

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 ECTS; 1 YEAR

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€11,900.00 (306,325,069 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Bachelor in Economics and Business Economics - BSc

64 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 180 ECTS; 3 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€9,200.00 (236,822,742 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH