10 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại Erasmus University Rotterdam

netherlands

9121

29

XẾP HẠNG THE TIMES 70

Double Degree in Arts and Sciences (BA/BSc)

24 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 300 ECTS; 5 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€12,000.00 (308,899,229 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Engaging Public Issues - MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 ECTS; 1 YEAR

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€14,900.00 (383,549,876 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Bachelor Econometrics and Operations Research - BSc

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 180 ECTS; 3 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€9,200.00 (236,822,742 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Econometrics and Management Science

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 ECTS; 1 YEAR

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€15,000.00 (386,124,036 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Econometrics and Management Science - Operations Research and Quantitative Logistics

15 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 ECTS; 1 YEAR

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€15,000.00 (386,124,036 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Nanobiology

23 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 ECTS; 2 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€22,400.00 (576,611,894 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Neuroscience (Research)

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 ECTS; 2 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€18,700.00 (481,367,965 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Public Administration and Organisational Science (Research)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 ECTS; 2 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€14,900.00 (383,549,876 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Nanobiology - BSc

73 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS; 180 ECTS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€10,834.00 (278,884,520 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Research Master in Health Sciences - MSc

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 YEARS; 240 ECTS

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2019

€18,700.00 (481,367,965 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH