20 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại Maastricht University

netherlands

7903

26

XẾP HẠNG THE TIMES 128

Bachelor of Maastricht Science Programme

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€10,900.00 (280,583,466 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BSc in Biomedical Science

39 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€10,900.00 (280,583,466 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BSc or BA in University College Venlo

77 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€10,900.00 (280,583,466 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MA in European Studies Specialisation in European Studies on Society, Science and Technology

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€13,800.00 (355,234,113 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Cognitive and Clinical Neuroscience (Research) Specialization in Cognitive Neuroscience

15 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€16,800.00 (432,458,920 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Cognitive and Clinical Neuroscience (Research) Specialization in Drug Development and Neur ...

133 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€16,800.00 (432,458,920 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Cognitive and Clinical Neuroscience (Research) Specialization in Fundamental Neuroscience

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€16,800.00 (432,458,920 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Cognitive and Clinical Neuroscience (Research) Specialization in Neuroeconomics

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€16,800.00 (432,458,920 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Cognitive and Clinical Neuroscience (Research) Specialization in Neuropsychology

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€16,800.00 (432,458,920 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Cognitive and Clinical Neuroscience (Research) Specialization in Psychopathology

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€16,800.00 (432,458,920 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Data Science for Decision Making

30 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€16,800.00 (432,458,920 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Econometrics and Operations Research Specialization in Actuarial Science

20 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€13,800.00 (355,234,113 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH