98 khóa học tại Maastricht University

netherlands

2189

9

XẾP HẠNG THE TIMES 127

Advanced LLM in Intellectual Property Law and Knowledge Management

16 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

€15,500.00 (387,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced MSc in Intellectual Property Law and Knowledge Management

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

€15,500.00 (387,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Digital Society

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

€8,000.00 (200,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in European Studies

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

€8,000.00 (200,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor in Medicine - International Track

45 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

€32,000.00 (800,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor in Psychology

89 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

€8,000.00 (200,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Law (LLB) in European Law

52 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

€8,000.00 (200,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Maastricht Science Programme

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai, Tháng Chín 2022

€10,900.00 (272,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BSc in Biomedical Science

25 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

€10,900.00 (272,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BSc in Data Science and Knowledge Engineering

25 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

€10,900.00 (272,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BSc in Econometrics and Operations Research

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

€8,000.00 (200,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BSc in Economics and Business Economics

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

€8,000.00 (200,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH