98 khóa học tại Maastricht University

netherlands

1908

9

XẾP HẠNG THE TIMES 121

Advanced LLM in Intellectual Property Law and Knowledge Management

22 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€15,500.00 (434,486,113 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced MSc in Intellectual Property Law and Knowledge Management

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€15,500.00 (434,486,113 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Digital Society

29 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€8,000.00 (224,250,897 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in European Studies

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€8,000.00 (224,250,897 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor in Medicine - International Track

57 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€32,000.00 (897,003,587 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor in Psychology

94 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€8,000.00 (224,250,897 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Law (LLB) in European Law

54 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€8,000.00 (224,250,897 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Maastricht Science Programme

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€10,900.00 (305,541,847 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BSc in Biomedical Science

40 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€10,900.00 (305,541,847 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BSc in Data Science and Knowledge Engineering

37 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€10,900.00 (305,541,847 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BSc in Econometrics and Operations Research

26 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€8,000.00 (224,250,897 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BSc in Economics and Business Economics

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€8,000.00 (224,250,897 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH