16 khóa học tại National College of Ireland

null

252

2

BA (Honours) in Accounting and Finance

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

€10,000.00 (261,690,170 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BA (Honours) in Business

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

€10,000.00 (261,690,170 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BA (Honours) in Human Resource Management

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

€10,000.00 (261,690,170 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BA (Honours) in Marketing Practice

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

€10,000.00 (261,690,170 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BA (Honours) in Psychology

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

€10,000.00 (261,690,170 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BSc (Honours) in Computing

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

€10,000.00 (261,690,170 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Higher Diploma in Science in Computing

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 CALENDAR YEAR; 3 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Mười 2020

€12,000.00 (314,028,204 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

MA in Human Resource Management

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Mười 2020

€15,000.00 (392,535,255 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc in Cloud Computing

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Mười 2020

€15,000.00 (392,535,255 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc in Cybersecurity

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Mười 2020

€15,000.00 (392,535,255 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc in Data Analytics

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Mười 2020

€15,000.00 (392,535,255 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc in Entrepreneurship

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Mười 2020

€15,000.00 (392,535,255 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH