65 khóa học tại Griffith College, Ireland

ireland

287

Khóa học tiếng Anh

BA (Hons) in Accounting and Finance

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2022

€12,000.00 (300,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

BA (Hons) in Audio and Music Technology

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

€12,000.00 (300,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA (Hons) in Business

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2022

€12,000.00 (300,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

BA (Hons) in Business (HRM)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2022

€12,000.00 (300,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA (Hons) in Business (Marketing)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2022

€12,000.00 (300,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

BA (Hons) in Communications and Media Production

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2022

€12,000.00 (300,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA (Hons) in Design Communications

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

€12,000.00 (300,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA (Hons) in Fashion Design

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

€12,000.00 (300,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA (Hons) in Interior Architecture

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

€12,000.00 (300,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA (Hons) in International Hospitality Management

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2022

€12,000.00 (300,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA (Hons) in Music Production

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

€12,000.00 (300,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA (Hons) In Pharmaceutical Business Operations

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2022

€12,000.00 (300,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học