6 khóa học Luật tại Dublin Business School

ireland

353

BA (Hons) in Business - Law

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020

€9,850.00 (254,061,239 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BA in Legal and Business Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€9,850.00 (254,061,239 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BA in Legal Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€9,850.00 (254,061,239 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Laws (Hons) LL.B

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€9,850.00 (254,061,239 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Higher Certificate in Legal and Business Studies

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€9,850.00 (254,061,239 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Higher Certificate in Legal Studies

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€9,850.00 (254,061,239 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH