2 khóa học Luật tại Dublin Business School

ireland

312

3

BA (Hons) in Business - Law

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021

€9,850.00 (271,054,945 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Laws (Hons) LL.B

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021

€9,850.00 (271,054,945 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH