60 khóa học tại Dublin Business School

ireland

321

2

BA (Hons) in Accounting and Finance

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2022

€9,850.00 (246,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA (Hons) in Accounting and Finance and 1 Year Part III ACCA

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2022

€9,850.00 (246,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA (Hons) in Audio Production and Music Project Management

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2022

€9,850.00 (246,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA (Hons) in Business

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2022

€9,850.00 (246,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA (Hons) in Business (Cloud Computing)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2022

€9,850.00 (246,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA (Hons) in Business (Information Systems)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2022

€9,850.00 (246,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA (Hons) in Business - Human Resource Management

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2022

€9,850.00 (246,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA (Hons) in Business - Law

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2022

€9,850.00 (246,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA (Hons) in Business - Management

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2022

€9,850.00 (246,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA (Hons) in Business - Project Management

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2022

€9,850.00 (246,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA (Hons) in Business - Psychology

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2022

€9,850.00 (246,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA (Hons) in Film and Creative Media

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2022

€9,850.00 (246,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học