15 khóa học bậc đại học tại West Australian Institute of Further Studies

null

89

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học Úc!

Bạn muốn du học Úc? Tải bản eBook hướng dẫn du học Úc toàn diện ngay hôm nay!

BSB50215 Diploma of Business

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 26 WEEKS (22 WEEKS OF STUDY, 4 WEEKS OF HOLIDAYS)

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Tám 2020, 10 Tháng Chín 2020, 1 Tháng Mười 2020, 22 Tháng Mười 2020, 12 Tháng Mười Một 2020, 3 Tháng Mười Hai 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

BSB51315 Diploma of Work Health and Safety

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 26 WEEKS (22 WEEKS OF STUDY, 4 WEEKS OF HOLIDAYS)

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Tám 2020, 17 Tháng Chín 2020, 24 Tháng Chín 2020, 15 Tháng Mười 2020, 5 Tháng Mười Một 2020, 26 Tháng Mười Một 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

BSB51415 Diploma of Project Management

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 52 WEEKS (40 WEEKS OF STUDY, 12 WEEKS OF HOLIDAYS)

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2020, 19 Tháng Chín 2020, 31 Tháng Mười 2020, 21 Tháng Mười Một 2020

A$9,950.00 (165,221,389 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

BSB51918 Diploma of Leadership and Management

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 36 WEEKS (31 WEEKS OF STUDY, 5 WEEKS OF HOLIDAYS)

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2020, 5 Tháng Chín 2020, 26 Tháng Chín 2020, 17 Tháng Mười 2020, 31 Tháng Mười 2020, 21 Tháng Mười Một 2020, 5 Tháng Mười Hai 2020, 19 Tháng Mười Hai 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

BSB60215 Advanced Diploma of Business

Chuyển tiếp lên Đại học

Trực tuyến/Từ xa - 26 WEEKS (24 WEEKS OF STUDY, 2 WEEKS OF HOLIDAYS)

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020, 7 Tháng Chín 2020, 19 Tháng Mười 2020, 9 Tháng Mười Một 2020, 30 Tháng Mười Một 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

BSB61015 Advanced Diploma of Leadership and Management

Chuyển tiếp lên Đại học

Trực tuyến/Từ xa - 36 WEEKS (31 WEEKS OF STUDY, 5 WEEKS OF HOLIDAYS)

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2020, 5 Tháng Chín 2020, 26 Tháng Chín 2020, 10 Tháng Mười 2020, 31 Tháng Mười 2020, 14 Tháng Mười Một 2020, 5 Tháng Mười Hai 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

CHC50113 Diploma of Early Childhood Education and Care

9 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 78 WEEKS (72 WEEKS OF STUDY, 6 WEEKS OF HOLIDAYS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám, Tháng Chín, Tháng Mười, Tháng Mười Một, Tháng Mười Hai 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

CHC52015 Diploma of Community Services

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 52 WEEKS (40 WEEKS OF STUDY , 12 WEEKS OF HOLIDAYS)

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Tám 2020, 10 Tháng Chín 2020, 1 Tháng Mười 2020, 15 Tháng Mười 2020, 12 Tháng Mười Một 2020, 26 Tháng Mười Một 2020, 10 Tháng Mười Hai 2020

A$9,950.00 (165,221,389 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

CHC62015 - Advanced Diploma of Community Sector Management

Chuyển tiếp lên Đại học

Trực tuyến/Từ xa - 40 WEEKS (33 WEEKS OF STUDY, 7 WEEKS OF HOLIDAYS)

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2020, 5 Tháng Chín 2020, 26 Tháng Chín 2020, 10 Tháng Mười 2020, 31 Tháng Mười 2020, 14 Tháng Mười Một 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

CPC50308 Diploma of Building and Construction (Management)

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 52 WEEKS (40 WEEKS OF STUDY, 12 WEEKS OF HOLIDAYS)

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2020, 19 Tháng Chín 2020, 31 Tháng Mười 2020, 21 Tháng Mười Một 2020

A$9,950.00 (165,221,389 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

FNS50217 Diploma of Accounting

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 26 WEEKS (22 WEEKS OF STUDY, 4 WEEKS OF HOLIDAYS)

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Mười 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

FNS60217 Advanced Diploma of Accounting

3 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Trực tuyến/Từ xa - 26 WEEKS (23 WEEKS OF STUDY, 3 WEEKS OF HOLIDAYS)

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH