4 khóa học Dược tại Limerick Institute of Technology

ireland

341

BSc (Honours) in Drug and Medicinal Product Analysis (Level 8)

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS (WITH SIX-MONTH WORK PLACEMENT)

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

€10,250.00 (268,232,424 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BSc (Honours) in Environmental and Analytical Science (Level 8)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 YEAR ADD-ON PROGRAMME FOLLOWING ON FROM LC264 LEVEL 7 DEGREE

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

€10,250.00 (268,232,424 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BSc (Honours) in Pharmaceutical and Forensic Analysis (Level 8)

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS (INCLUDING SIX-MONTH WORK PLACEMENT)

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

€10,250.00 (268,232,424 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BSc in Pharmaceutical and Forensic Analysis (Level 7)

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH