422 khóa học tại National University of Ireland, Galway

ireland

582

1

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Khóa học tiếng Anh

(LLM) International Migration and Refugee Law and Policy

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€16,500.00 (448,279,423 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

(MSc) AgriFood Sustainability and Technology

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€20,750.00 (563,745,335 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

(MSc) Biodiversity and Land-Use Planning

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€20,750.00 (563,745,335 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

(MSc) Childhood Speech, Language, and Communication Needs

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€15,200.00 (412,960,438 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

(MSc) Exercise Physiology and its Application in Therapy

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€17,510.00 (475,719,558 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

(MSc) Sustainable Resource Management: Policy and Practice, Inter-Institutional Programme

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€13,750.00 (373,566,186 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

(Structured PhD) Anaesthesia

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€14,750.00 (400,734,636 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

(Structured PhD) Anatomy

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€14,750.00 (400,734,636 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

(Structured PhD) Applied Behaviour Analysis

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€14,250.00 (387,150,411 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

(Structured PhD) Bacteriology

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€14,750.00 (400,734,636 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

(Structured PhD) Biomedical Engineering and Regenerative Medicine (BMERM)

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€14,750.00 (400,734,636 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

(Structured PhD) Child and Youth Research

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€14,250.00 (387,150,411 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH