382 khóa học tại National University of Ireland, Galway

null

1154

2

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

(Structured PhD) Child and Youth Research

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2020

€14,250.00 (364,158,635 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

(Structured PhD) Digital Arts and Humanities (DAH)

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2020

€14,250.00 (364,158,635 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

(Structured PhD) Nursing and Midwifery

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2020

€14,750.00 (376,936,131 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

(Structured PhD) Occupational Therapy

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2020

€14,750.00 (376,936,131 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BA in Arts with Data Science

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€15,850.00 (405,046,622 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Child, Youth and Family: Policy and Practice)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€14,750.00 (376,936,131 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Children's Studies)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€14,750.00 (376,936,131 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Digital Arts and Technology)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€15,850.00 (405,046,622 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Drama, Theatre and Performance Studies)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€14,750.00 (376,936,131 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Drama, Theatre, and Performance Studies)

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€14,750.00 (376,936,131 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (English and Media Studies)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€15,850.00 (405,046,622 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Film and Digital Media)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€15,850.00 (405,046,622 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH