4 khóa học Luật tại Dublin Institute of Technology

ireland

761

2

DT321 BSc in Business and Law (Level 8)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020

€11,500.00 (294,543,535 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

DT532 LL.B. Bachelor of Laws (Level 8)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020

€11,500.00 (294,543,535 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

DT547 Postgraduate Diploma in Law

2 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€9,000.00 (230,512,332 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

DT9028 MA in Law (Professional)

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€11,500.00 (294,543,535 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH