9 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại Singapore Institute of Technology (SIT)

singapore

1967

1

BA in User Experience and Game Design

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 8 học kỳ

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020, 11 Tháng Một 2021, 10 Tháng Năm 2021

SG$28,313.00 (463,680,265 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Engineering with Honours in Aircraft Systems Engineering

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020, 11 Tháng Một 2021, 10 Tháng Năm 2021

SG$21,186.00 (346,961,823 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Engineering with Honours in Telematics (Intelligent Transportation Systems Engineering)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020, 11 Tháng Một 2021, 10 Tháng Năm 2021

SG$21,186.00 (346,961,823 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science with Honours in Computing Science

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020, 11 Tháng Một 2021, 10 Tháng Năm 2021

SG$27,285.00 (446,844,772 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

BEng (Hons) in Information and Communications Technology (Information Security)

25 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020, 11 Tháng Một 2021, 10 Tháng Năm 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BEng (Hons) in Information and Communications Technology (Software Engineering)

30 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020, 11 Tháng Một 2021, 10 Tháng Năm 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BEng (Hons) in Systems Engineering (ElectroMechanical Systems)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020, 11 Tháng Một 2021, 10 Tháng Năm 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BSc (Hons) Computer Science in Interactive Media and Game Development

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020, 11 Tháng Một 2021, 10 Tháng Năm 2021

SG$28,312.20 (463,667,164 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BSc (Hons) Computer Science in Real-Time Interactive Simulation

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020, 11 Tháng Một 2021, 10 Tháng Năm 2021

SG$28,313.00 (463,680,265 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH