126 khóa học tại Academies Australasia

null

2090

24

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma of Accounting (FNS60215)

11 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 4 TERMS (12 MONTHS/40 COLLEGE WEEKS)

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Tư 2020, 29 Tháng Sáu 2020, 21 Tháng Chín 2020, 18 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma of Accounting (FNS60217)

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 8 TERMS (24 MONTHS/72 COLLEGE WEEKS)

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Tư 2020, 29 Tháng Sáu 2020, 21 Tháng Chín 2020, 18 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma of Accounting (FNS60217)

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 8 TERMS (24 MONTHS/72 COLLEGE WEEKS)

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Tư 2020, 29 Tháng Sáu 2020, 21 Tháng Chín 2020, 18 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma of Accounting (FNS60217)

3 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 8 TERMS (24 MONTHS/72 COLLEGE WEEKS)

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Tư 2020, 29 Tháng Sáu 2020, 21 Tháng Chín 2020, 18 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma of Accounting (FNS60217)

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 8 TERMS (24 MONTHS/72 COLLEGE WEEKS)

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Tư 2020, 29 Tháng Sáu 2020, 21 Tháng Chín 2020, 18 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma of Agribusiness Management (AHC60316)

3 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 4 TERMS (12 MONTHS / 36 COLLEGE WEEKS)

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Tư 2020, 29 Tháng Sáu 2020, 24 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma of Hospitality Management (SIT60316)

20 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 8 TERMS (24 MONTHS/72 COLLEGE WEEKS)

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Tư 2020, 29 Tháng Sáu 2020, 21 Tháng Chín 2020, 18 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma of Hospitality Management (SIT60316)

10 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 8 TERMS (24 MONTHS/80 COLLEGE WEEKS)

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Tư 2020, 29 Tháng Sáu 2020, 21 Tháng Chín 2020, 18 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma of Information Technology (ICT60115)

8 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 8 TERMS (24 MONTHS/80 COLLEGE WEEKS)

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Tư 2020, 29 Tháng Sáu 2020, 21 Tháng Chín 2020, 18 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma of Information Technology (ICT60115)

5 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 8 TERMS (24 MONTHS/80 COLLEGE WEEKS)

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Tư 2020, 29 Tháng Sáu 2020, 21 Tháng Chín 2020, 18 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma of Information Technology (ICT60115)

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 8 TERMS (24 MONTHS/72 COLLEGE WEEKS)

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Tư 2020, 29 Tháng Sáu 2020, 21 Tháng Chín 2020, 18 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma of Information Technology (ICT60115)

2 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 8 TERMS (24 MONTHS/72 COLLEGE WEEKS)

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Tư 2020, 29 Tháng Sáu 2020, 21 Tháng Chín 2020, 18 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Academies Australasia là một tập đoàn giáo dục độc đáo, nổi tiếng với các khóa học đa dạng, đạt tiêu chuẩn cao cùng nhiều năm kinh nghiệm trong nghề.

  • 18 trường trực thuộc, cung cấp hơn 150 chương trình cấp bằng
  • Nhiều khóa học đa dạng, được công nhận trên toàn nước Úc
  • Tập đoàn có lịch sử hoạt động trên 111 năm
  • Niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Úc