43 khóa học tại Truro and Penwith College

uk

46

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh!

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!

Applied Computing Technologies BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£9,335.00 (311,166,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Applied Media BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£9,335.00 (311,166,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Applied Psychology HND

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£9,335.00 (311,166,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Applied Sciences (Biology) HNC

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£9,335.00 (311,166,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Applied Sciences (Biology) HND

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£9,335.00 (311,166,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Applied Social Science BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£9,335.00 (311,166,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Applied Sport and Health Science BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£9,335.00 (311,166,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Archaeology BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£9,335.00 (311,166,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Archaeology FdSc

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£9,335.00 (311,166,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Art and Design (Art Practice) HNC

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£9,335.00 (311,166,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Art and Design (Art Practice) HND

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£9,335.00 (311,166,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Business FdA

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£9,335.00 (311,166,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH