7 khóa học Giáo dục và Đào tạo tại First City University College

malaysia

259

3

Khóa học tiếng Anh

Diploma in Business Administration

7 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Electronic Engineering

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 1/3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tư, Tháng Năm 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Information Technology

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Mechatronics

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 1/3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tư, Tháng Năm 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Foundation in Art and Design

4 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tư, Tháng Bảy 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Foundation in Business Administration

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tư, Tháng Bảy 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Foundation in Engineering, Science and Technology

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tư, Tháng Bảy 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Chương trình học của First City University College phù hợp với ngành, cho sinh viên kiến thức và kĩ năng mà nhà tuyển dụng tìm kiếm.

  • Học xá thân thiện môi trường rộng 5,3 ha
  • Nhiều lựa chọn học tập đa dạng
  • Hệ thống cơ sở vật chất hiện đại phục vụ sinh viên
  • Chỗ ở tại học xá