2 khóa học Kiểm Toán tại Bentley University

usa

279

4

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ!

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

Bachelor of Science in Information Systems Audit and Control

Bằng đại học

Toàn thời gian - 121 - 123 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2020

US$50,060.00 (1,161,492,120 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Audit Analytics

16 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - REQUIRED COURSES (24 CREDITS); ELECTIVE COURSES (6 CREDITS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH