263 khóa học tại Abertay University

uk

34

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh!

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!

Accounting and Finance (CIMA Gateway) MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

£15,000.00 (500,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Finance BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Chín 2022

£14,000.00 (466,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Finance with Business Analytics BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Chín 2022

£14,000.00 (466,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Finance with Law BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Chín 2022

£14,000.00 (466,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Finance with People Management BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Chín 2022

£14,000.00 (466,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Anaerobic Digestion, Biogas Science and Technology MSc by Research, MPhil, PhD

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến March, July 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Anaerobic Digestion, Biogas Science and Technology MSc by Research, MPhil, PhD

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến March, July 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Anaerobic Digestion, Biogas Science and Technology MSc by Research, MPhil, PhD

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến March, July 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Antimicrobial Resistance MSc by Research, MPhil, PhD

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến March, July 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Antimicrobial Resistance MSc by Research, MPhil, PhD

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến March, July 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Antimicrobial Resistance MSc by Research, MPhil, PhD

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến March, July 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Applied Games MSc by Research, MPhil, PhD

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến March, July 2022

£14,750.00 (491,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH