4 khóa học Thanh Nhạc tại DIMENSIONS INTERNATIONAL COLLEGE

singapore

2176

12

Preparatory Course for Singapore-Cambridge General Certificate of Education (Advanced Level)

9 LƯỢT XEM

Bằng tú tài quốc tế hoặc A-levels

Toàn thời gian - 24

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy, Tháng Tám, Tháng Chín, Tháng Mười 2020

SG$17,600.00 (291,845,000 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Preparatory Course for Singapore-Cambridge General Certificate of Education (Advanced Level) (Int ...

9 LƯỢT XEM

Bằng tú tài quốc tế hoặc A-levels

Toàn thời gian - 12

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy, Tháng Chín, Tháng Mười Hai 2020

SG$17,600.00 (291,845,000 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Preparatory Course for Singapore-Cambridge General Certificate of Education (Ordinary Level)

9 LƯỢT XEM

Bằng tú tài quốc tế hoặc A-levels

Toàn thời gian - 24

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy, Tháng Tám, Tháng Chín, Tháng Mười 2020

SG$13,600.00 (225,516,591 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Preparatory Course for Singapore-Cambridge General Certificate of Education (Ordinary Level) (Int ...

6 LƯỢT XEM

Bằng tú tài quốc tế hoặc A-levels

Toàn thời gian - 12

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Bảy, Tháng Tám, Tháng Chín, Tháng Mười, Tháng Mười Một, Tháng Mười Hai 2020

SG$13,600.00 (225,516,591 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH