4 khóa học Thanh Nhạc tại DIMENSIONS INTERNATIONAL COLLEGE

singapore

2266

13

Preparatory Course for Singapore-Cambridge General Certificate of Education (Advanced Level)

7 LƯỢT XEM

Bằng tú tài quốc tế hoặc A-levels

Toàn thời gian - 24

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2019

SG$17,600.00 (299,860,227 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Preparatory Course for Singapore-Cambridge General Certificate of Education (Advanced Level) (Int ...

8 LƯỢT XEM

Bằng tú tài quốc tế hoặc A-levels

Toàn thời gian - 12

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười Hai 2019

SG$17,600.00 (299,860,227 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Preparatory Course for Singapore-Cambridge General Certificate of Education (Ordinary Level)

9 LƯỢT XEM

Bằng tú tài quốc tế hoặc A-levels

Toàn thời gian - 24

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2019

SG$13,600.00 (231,710,175 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Preparatory Course for Singapore-Cambridge General Certificate of Education (Ordinary Level) (Int ...

5 LƯỢT XEM

Bằng tú tài quốc tế hoặc A-levels

Toàn thời gian - 12

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười, Tháng Mười Một, Tháng Mười Hai 2019

SG$13,600.00 (231,710,175 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH