17 khóa học tại DIMENSIONS INTERNATIONAL COLLEGE

singapore

802

1

Bachelor of Arts with Honours in Accounting and Finance

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

SG$18,800.00 (327,018,179 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts with Honours in International Hospitality and Events Management

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

SG$18,800.00 (327,018,179 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts with Honours in International Hospitality Management

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Bảy 2021, 4 Tháng Mười 2021

SG$18,800.00 (327,018,179 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Science with Honours in Biomedical Science

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

SG$18,800.00 (327,018,179 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Master of Business Administration (Cardiff Metropolitan University)

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Bảy 2021, 4 Tháng Mười 2021

SG$19,800.00 (344,412,763 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Master of Business Administration (Finance)

20 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Bảy 2021, 4 Tháng Mười 2021

SG$19,800.00 (344,412,763 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Master of Business Administration (Human Resources)

33 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Bảy 2021, 4 Tháng Mười 2021

SG$19,800.00 (344,412,763 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Master of Business Administration (Marketing)

31 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Bảy 2021, 4 Tháng Mười 2021

SG$19,800.00 (344,412,763 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Master of Business Administration (Product Development Management)

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Bảy 2021, 4 Tháng Mười 2021

SG$19,800.00 (344,412,763 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Master of Business Administration (Project Management)

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Bảy 2021, 4 Tháng Mười 2021

SG$19,800.00 (344,412,763 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Master of Science Digital Marketing

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Bảy 2021, 4 Tháng Mười 2021

SG$19,800.00 (344,412,763 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Master of Science Entrepreneurship

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Bảy 2021, 4 Tháng Mười 2021

SG$19,800.00 (344,412,763 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH