17 khóa học tại DIMENSIONS INTERNATIONAL COLLEGE

singapore

571

Bachelor of Arts with Honours in Accounting and Finance

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

SG$18,800.00 (313,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts with Honours in International Hospitality and Events Management

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

SG$18,800.00 (313,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts with Honours in International Hospitality Management

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

SG$18,800.00 (313,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Science with Honours in Biomedical Science

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

SG$18,800.00 (313,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Master of Business Administration (Cardiff Metropolitan University)

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

SG$19,800.00 (330,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Master of Business Administration (Finance)

13 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

SG$19,800.00 (330,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Master of Business Administration (Human Resources)

34 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

SG$19,800.00 (330,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Master of Business Administration (Marketing)

25 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

SG$19,800.00 (330,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Master of Business Administration (Product Development Management)

13 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

SG$19,800.00 (330,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Master of Business Administration (Project Management)

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

SG$19,800.00 (330,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Master of Science Digital Marketing

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

SG$19,800.00 (330,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Master of Science Entrepreneurship

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

SG$19,800.00 (330,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH