12 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại UCSI University

malaysia

727

4

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học Malaysia

Bạn muốn du học Malaysia? Tải bản eBook hướng dẫn du học Malaysia toàn diện ngay hôm nay!

Foundation in Science (Pharmacy)

7 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 YEAR / 3 SEMESTERS (14 WEEKS PER SEMESTER, NO SHORT SEMESTER)

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020

RM17,040.00 (91,127,976 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BSc (Hons) Aquatic Science

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BSc (Hons) Biotechnology

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (14 WEEKS PER SEMESTER, 7 WEEKS PER SHORT SEMESTER)

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

BSc (Hons) Food Science with Nutrition

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (14 WEEKS PER SEMESTER, 7 WEEKS PER SHORT SEMESTER)

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Foundation in Science (Applied Sciences)

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 YEAR / 3 SEMESTERS (14 WEEKS PER SEMESTER, NO SHORT SEMESTER)

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020

RM17,040.00 (91,127,976 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science (Applied Sciences) (By Research)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020

RM16,437.50 (87,905,874 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science (Biotechnology with Business Management)

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM 1.5 YEARS

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science (Food Science with Business Management)

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM 1.5 YEARS

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Biotechnology

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM 1.5 YEARS / 4 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Nutrition with Management

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 1 YEAR

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020

RM39,375.00 (210,573,007 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Pharmaceutical Chemistry

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM 1 YEAR, MAXIMUM 3 YEARS

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Tám 2020

RM35,000.00 (187,176,007 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

PhD - Doctor of Philosophy (Science)

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020

RM16,100.00 (86,100,963 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH