37 khóa học bậc đại học tại Tunku Abdul Rahman University College

3277

28

Khóa học tiếng Anh

Cambridge GCE A Level Arts

4 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Năm 2019

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Banking and Finance

6 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Năm 2019

RM14,050.00 (79,841,512 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Business Studies (Accounting)

1 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Năm 2019

RM14,500.00 (82,398,714 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Business Studies (Banking and Finance)

1 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Năm 2019

RM14,050.00 (79,841,512 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Business Studies (Business Administration)

1 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Năm 2019

RM14,200.00 (80,693,913 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Business Studies (Business Economics)

7 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Năm 2019

RM14,200.00 (80,693,913 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Business Studies (E-Commerce and Marketing)

15 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Năm 2019

RM.00 (0 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Business Studies (Finance and Investment)

1 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Năm 2019

RM14,200.00 (80,693,913 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Business Studies (Human Resource Management)

15 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Năm 2019

RM14,200.00 (80,693,913 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Business Studies (International Business)

1 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Năm 2019

RM14,050.00 (79,841,512 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Business Studies (Logistics and Supply Chain Management)

7 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Năm 2019

RM14,300.00 (81,262,180 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Business Studies (Marketing)

5 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Năm 2019

RM14,300.00 (81,262,180 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Tunku Abdul Rahman có nhiều chương trình học được quốc tế công nhận, chứng nhận và đào tạo ra nhiều lãnh đạo nổi tiếng trong nước và trong ngành.

  • Đơn vị đào tạo đại học hàng đầu Malaysia
  • Cơ sở chính ở Kuala Lumpur; 5 phân hiệu ở các tiểu bang khác
  • Cấp song bằng cùng các đại học nổi tiếng ở VQ Anh và Mỹ
  • Trên 180.000 sinh viên tốt nghiệp thành đạt