10 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại Tunku Abdul Rahman University College

3676

25

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Communication (Honours) in Advertising

17 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Năm 2019

RM17,200.00 (97,069,299 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Communication (Honours) in Journalism

8 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Năm 2019

RM17,100.00 (96,504,943 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Creative Multimedia (Honours)

20 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Năm 2019

RM17,466.66 (98,574,212 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Business Studies (Business Economics)

7 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Năm 2019

RM14,200.00 (80,138,607 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Communication and Media Studies

14 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Năm 2019

RM15,150.00 (85,499,993 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Mass Communication (Advertising)

12 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Năm 2019

RM15,000.00 (84,653,459 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Mass Communication (Broadcast Communication)

7 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Năm 2019

RM14,500.00 (81,831,677 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Mass Communication (Journalism)

4 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Năm 2019

RM15,000.00 (84,653,459 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Mass Communication (Media Studies)

6 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Năm 2019

RM15,000.00 (84,653,459 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Mass Communication (Public Relations)

5 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Năm 2019

RM14,500.00 (81,831,677 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Tunku Abdul Rahman có nhiều chương trình học được quốc tế công nhận, chứng nhận và đào tạo ra nhiều lãnh đạo nổi tiếng trong nước và trong ngành.

  • Đơn vị đào tạo đại học hàng đầu Malaysia
  • Cơ sở chính ở Kuala Lumpur; 5 phân hiệu ở các tiểu bang khác
  • Cấp song bằng cùng các đại học nổi tiếng ở VQ Anh và Mỹ
  • Trên 180.000 sinh viên tốt nghiệp thành đạt