145 khóa học tại Ara Institute of Canterbury

newzealand

379

1

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học New Zealand!

Bạn muốn du học New Zealand? Tải bản eBook hướng dẫn du học New Zealand toàn diện ngay hôm nay!

Bachelor of Applied Management (Accounting - CA Pathway)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2022, Tháng Bảy 2022

Hạn nộp đơn

23 June 2022

NZ$20,520.00 (293,142,857 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Management (Accounting - CPA Pathway)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2022, Tháng Bảy 2022

NZ$20,520.00 (293,142,857 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Management (Accounting)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2022, Tháng Bảy 2022

NZ$20,520.00 (293,142,857 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Management (Business Information Systems)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2022, Tháng Bảy 2022

Hạn nộp đơn

23 June 2022

NZ$20,520.00 (293,142,857 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Management (Event Management)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2022, Tháng Bảy 2022

Hạn nộp đơn

23 June 2022

NZ$20,520.00 (293,142,857 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Management (Human Resource Management)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2022, Tháng Bảy 2022

Hạn nộp đơn

23 June 2022

NZ$20,520.00 (293,142,857 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Management (Innovation and Entrepreneurship)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2022, Tháng Bảy 2022

NZ$20,520.00 (293,142,857 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Management (Marketing and Sales)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2022, Tháng Bảy 2022

Hạn nộp đơn

23 June 2022

NZ$20,520.00 (293,142,857 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Management (Operations and Production Management)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2022, Tháng Bảy 2022

NZ$20,520.00 (293,142,857 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Management (Project Management)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2022, Tháng Bảy 2022

NZ$20,520.00 (293,142,857 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Management (Retail Management)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2022, Tháng Bảy 2022

Hạn nộp đơn

23 June 2022

NZ$20,520.00 (293,142,857 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Management (Strategic Management)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2022, Tháng Bảy 2022

Hạn nộp đơn

23 June 2022

NZ$20,520.00 (293,142,857 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học