47 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại University of Auckland

newzealand

10140

18

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học New Zealand!

Bạn muốn du học New Zealand? Tải bản eBook hướng dẫn du học New Zealand toàn diện ngay hôm nay!

Bachelor of Arts (Honours) in Employment Relations and Organisation Studies

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020

NZ$36,779.50 (572,709,818 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Employment Relations and Organisation Studies

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019, 6 Tháng Một 2020, 2 Tháng Ba 2020

NZ$32,034.00 (498,815,544 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce (BCom) in Accounting

57 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019, 6 Tháng Một 2020, 2 Tháng Ba 2020

NZ$34,530.00 (537,681,861 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce (BCom) in Commercial Law

81 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019, 6 Tháng Một 2020, 2 Tháng Ba 2020

NZ$34,530.00 (537,681,861 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce (BCom) in Finance

22 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019, 6 Tháng Một 2020, 2 Tháng Ba 2020

NZ$34,530.00 (537,681,861 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce (BCom) in Information Management

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019, 6 Tháng Một 2020, 2 Tháng Ba 2020

NZ$34,530.00 (537,681,861 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce (BCom) in Information Systems

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019, 6 Tháng Một 2020, 2 Tháng Ba 2020

NZ$34,530.00 (537,681,861 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce (BCom) in Innovation and Entrepreneurship

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019, 6 Tháng Một 2020, 2 Tháng Ba 2020

NZ$34,530.00 (537,681,861 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce (BCom) in International Business

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019, 6 Tháng Một 2020, 2 Tháng Ba 2020

NZ$34,530.00 (537,681,861 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce (BCom) in Management

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019, 6 Tháng Một 2020, 2 Tháng Ba 2020

NZ$34,530.00 (537,681,861 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce (BCom) in Marketing

48 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019, 6 Tháng Một 2020, 2 Tháng Ba 2020

NZ$34,530.00 (537,681,861 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce (BCom) in Operations and Supply Chain Management

25 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019, 6 Tháng Một 2020, 2 Tháng Ba 2020

NZ$34,530.00 (537,681,861 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH