29 khóa học tại Birmingham School of Acting

uk

1

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh!

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!

Acting - MA / PgDip

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£17,100.00 (570,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Acting - MA / PgDip

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Acting MFA

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£17,100.00 (570,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Brass Band Conducting - MMus / PgDip

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£23,600.00 (786,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Brass Band Conducting - MMus / PgDip

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£23,600.00 (786,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Choral Conducting - MMus / PgDip

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£23,600.00 (786,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Choral Conducting - MMus / PgDip

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£23,600.00 (786,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Composition - MMus / PgCert / PgDip

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£23,600.00 (786,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Composition - MMus / PgCert / PgDip

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£23,600.00 (786,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Conservatoire Research Degrees - PhD

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021, Tháng Hai 2022

Xem chi tiết

Trực tuyến

Experimental Performance - MMus / PgCert / PgDip

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£23,600.00 (786,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Experimental Performance - MMus / PgCert / PgDip

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£23,600.00 (786,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH