9 khóa học tại Escape Studios

uk

5

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh!

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!

BA/MArt - The Art of Computer Animation (Integrated Masters)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

BA/MArt - The Art of Video Games (Integrated Masters)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

BA/MArt - The Art of Visual Effects (Integrated Masters)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

MA 3D Animation

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

£17,995.00 (599,833,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

MA Character & Creature Creation

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£17,995.00 (599,833,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

MA Game Art

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

£17,995.00 (599,833,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

MA Storyboarding and Previsualisation

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín, Tháng Mười Một 2021

£17,995.00 (599,833,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

MA Visual Effects Production (3D)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

£17,995.00 (599,833,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

MA Visual Effects Production (Compositing)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Mười Một 2021

£17,995.00 (599,833,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH