22 khóa học tại North Seattle College

usa

42

1

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ!

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

Associate Applied Science Degree in Industrial Power and Control

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 111 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tư 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2022

US$9,571.35 (239,283,750 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Nursing DTA/MRP Degree

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 135 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tư 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2022

US$9,571.35 (239,283,750 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Applied Science in Accounting

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tư 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến January, October 2022

US$9,571.35 (239,283,750 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Applied Science in Accounting - Transfer

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 90 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tư 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2022

US$9,571.35 (239,283,750 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Applied Science in Architectural Engineering Drafting

3 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 93 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tư 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2022

US$9,571.35 (239,283,750 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Applied Science in Electronics Engineering Technology - Transfer

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tư 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2022

US$9,571.35 (239,283,750 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Applied Science in Electronics Technology

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 108 - 111 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tư 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2022

US$9,571.35 (239,283,750 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Applied Science in General Business

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 90 - 92 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tư 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2022

US$9,571.35 (239,283,750 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Applied Science in Healthcare Technology Management

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 112 - 118 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tư 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2022

US$9,571.35 (239,283,750 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Applied Science in IT Controlled Electronic Systems

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 90 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tư 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2022

US$9,571.35 (239,283,750 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Applied Science in Mechatronics

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 99 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tư 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2022

US$9,571.35 (239,283,750 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Applied Science in Medical Assisting

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 90 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tư 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2022

US$9,571.35 (239,283,750 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học