COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

13 khóa học bậc đại học tại Griffith College

null

202

1

Associate Degree in Commerce and Business

4 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - FIRST YEAR ENTRY: 4 TRIMESTERS (16 MONTHS) OR 6 TRIMESTERS (24 MONTHS); SECOND YEAR ENTRY: 2 TRIMESTERS (8 MONTHS) OR 3 TRIMESTERS (12 MONTHS)

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 21 Tháng Sáu 2021, 18 Tháng Mười 2021

A$57,000.00 (966,159,274 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Diploma of Commerce

7 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 TRIMESTERS (8 MONTHS) OR 3 TRIMESTERS (12 MONTHS)

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 21 Tháng Sáu 2021, 18 Tháng Mười 2021

A$28,500.00 (483,079,637 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Diploma of Criminology and Criminal Justice

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 TRIMESTERS (8 MONTHS) OR 3 TRIMESTERS (12 MONTHS)

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 21 Tháng Sáu 2021, 18 Tháng Mười 2021

A$30,000.00 (508,504,881 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Diploma of Design

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 TRIMESTERS (8 MONTHS) OR 3 TRIMESTERS (12 MONTHS)

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 21 Tháng Sáu 2021, 18 Tháng Mười 2021

A$29,500.00 (500,029,800 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Diploma of Educational Studies

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Ba 2021

A$30,500.00 (516,979,962 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma of Engineering

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 TRIMESTERS (8 MONTHS) OR 3 TRIMESTERS (12 MONTHS)

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 21 Tháng Sáu 2021, 18 Tháng Mười 2021

A$34,500.00 (584,780,613 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Diploma of Health Care

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 TRIMESTERS (8 MONTHS) OR 3 TRIMESTERS (12 MONTHS)

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$31,500.00 (533,930,125 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma of Health Sciences

11 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 TRIMESTERS (8 MONTHS) OR 3 TRIMESTERS (12 MONTHS)

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 21 Tháng Sáu 2021

A$33,500.00 (567,830,450 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Diploma of Information Technology

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 TRIMESTERS (8 MONTHS) OR 3 TRIMESTERS (12 MONTHS)

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 21 Tháng Sáu 2021, 18 Tháng Mười 2021

A$29,500.00 (500,029,800 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Diploma of Science

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 TRIMESTERS (8 MONTHS) OR 3 TRIMESTERS (12 MONTHS)

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 21 Tháng Sáu 2021

A$33,000.00 (559,355,369 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma of Social and Psychological Science

43 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 TRIMESTERS (8 MONTHS) OR 3 TRIMESTERS (12 MONTHS)

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 21 Tháng Sáu 2021, 18 Tháng Mười 2021

A$27,500.00 (466,129,474 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Foundation Program

4 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 TRIMESTERS (8 MONTHS)

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 21 Tháng Sáu 2021, 18 Tháng Mười 2021

A$22,000.00 (372,903,579 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Bằng cấp của Griffith College được thiết kế bởi trường đại học, cung cấp toàn bộ tín chỉ nhằm chuyển tiếp lên Griffith University trong năm thứ hai.

  • Dễ dàng chuyển tiếp lên Griffith University
  • Bằng cấp đại học được quốc tế công nhận
  • Quy mô lớp học nhỏ với sự hỗ trợ cho từng cá nhân sinh viên
  • Tốt nghiệp nhanh chóng trong tám tháng cho các khóa học được c