8 khóa học tại Curtin College

australia

151

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học Úc!

Bạn muốn du học Úc? Tải bản eBook hướng dẫn du học Úc toàn diện ngay hôm nay!

Diploma of Arts and Creative Industries

9 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - STAGE 1 AND 2: 2-3 TRIMESTERS (8-12 MONTHS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Built Environment

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - STAGE 1: 2-3 TRIMESTERS (8-12 MONTHS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

A$23,400.00 (373,217,493 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Commerce

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - STAGE 1 AND 2: 2-3 TRIMESTERS (8-12 MONTHS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Engineering

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - STAGE 1: 2 OR 3 TRIMESTERS SEMESTERS (8 - 12 MONTHS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

A$23,400.00 (373,217,493 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Health Sciences

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - STAGE 1: 2-3 TRIMESTERS (8-12 MONTHS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

A$23,400.00 (373,217,493 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Information Technology

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - STAGE 1 AND 2: 2 OR 3 TRIMESTERS (8 - 12 MONTHS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Commerce

3 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 1

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020, Tháng Bảy 2020, Tháng Mười Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Postgraduate Preparation Program (PPP)

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 1

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020, Tháng Bảy 2020, Tháng Mười Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH