33 khóa học tại Lane Community College

usa

29

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ!

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

Associate of Applied Science in Accounting

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Ba 2022, 27 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2022

US$11,500.00 (287,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Associate of Applied Science in Automotive Technology

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Ba 2022, 27 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2022

US$11,500.00 (287,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Applied Science in Aviation Maintenance Technician

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 104 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Ba 2022, 27 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2022

US$11,500.00 (287,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Applied Science in Aviation Professional Pilot

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Ba 2022, 27 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2022

US$11,500.00 (287,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Applied Science in Business Management

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Ba 2022, 27 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2022

US$11,500.00 (287,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Associate of Applied Science in Commercial Unmanned Aerial Systems

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 90 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Ba 2022, 27 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2022

US$11,500.00 (287,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Associate of Applied Science in Computer Network Operations

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Ba 2022, 27 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2022

US$11,500.00 (287,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Associate of Applied Science in Computer Programming

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Ba 2022, 27 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2022

US$11,500.00 (287,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Associate of Applied Science in Construction Technology

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Ba 2022, 27 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2022

US$11,500.00 (287,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Applied Science in Criminal Justice

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 91 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Ba 2022, 27 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2022

US$11,500.00 (287,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Applied Science in Cybersecurity

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Ba 2022, 27 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2022

US$11,500.00 (287,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Associate of Applied Science in Dental Hygiene

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Ba 2022, 27 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2022

US$5,859.00 (146,475,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học