123 khóa học tại College of Southern Nevada

null

91

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ!

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

Associate of Applied Science Degree (AAS) in Accounting

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2021

US$10,600.00 (244,552,600 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Associate of Applied Science Degree (AAS) in Air Conditioning Technology

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 4 SEMESTERS; 63 CREDITS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2021

US$10,600.00 (244,552,600 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Associate of Applied Science Degree (AAS) in Air Conditioning Technology - Central Plant

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 4 SEMESTERS; 62.5 CREDITS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2021

US$10,600.00 (244,552,600 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Associate of Applied Science Degree (AAS) in Air Conditioning Technology - Critical Systems

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 4 SEMESTERS; 61.5 CREDITS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2021

US$10,600.00 (244,552,600 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Associate of Applied Science Degree (AAS) in Air Conditioning Technology - Food Service Refrigera ...

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 4 SEMESTERS; 62.5 CREDITS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2021

US$10,600.00 (244,552,600 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Associate of Applied Science Degree (AAS) in Applied Psychology - Addiction Services

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 4 SEMESTERS; 60 - 64 CREDITS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2021

US$10,600.00 (244,552,600 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Associate of Applied Science Degree (AAS) in Applied Psychology - Aging Services

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 4 SEMESTERS; 60 - 64 CREDITS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2021

US$10,600.00 (244,552,600 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Associate of Applied Science Degree (AAS) in Applied Psychology - Child/Family Services

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 4 SEMESTERS; 60 - 64 CREDITS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2021

US$10,600.00 (244,552,600 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Associate of Applied Science Degree (AAS) in Applied Psychology - Community Social Services

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2021

US$10,600.00 (244,552,600 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Associate of Applied Science Degree (AAS) in Applied Psychology - Disability Services

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2021

US$10,600.00 (244,552,600 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Associate of Applied Science Degree (AAS) in Applied Psychology - Mental Health Services

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2021

US$10,600.00 (244,552,600 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Associate of Applied Science Degree (AAS) in Applied Psychology - Supervisory Services

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2021

US$10,600.00 (244,552,600 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH