Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Amsterdam University of Applied Sciences

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

€12,600

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

€5,700

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

€8,140

BẬC CAO HỌC

€7,973

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!