Khóa học Môi Trường Học được chọn riêng cho bạn Các khóa học dành cho bạn
THÔNG TIN CHI TIẾT

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Johns Hopkins School of Advanced International Studies

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

€19,314

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

€13,472

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

€38,540

BẬC CAO HỌC

€49,030

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!