Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Johns Hopkins School of Advanced International Studies

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

€19,314

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

€13,472

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

€38,540

BẬC CAO HỌC

€49,030

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!