Institute of Technology Tralee

Ireland Ireland

17 LƯỢT XEM

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Institute of Technology Tralee

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

€5,100

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

€1,800

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

€9,750

BẬC CAO HỌC

€9,750

HỌC NGHỀ

€9,750

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học